Obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení
  Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.olej-servis.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

 2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
  1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu (eshopu), e-mailu, telefonu, nebo pošty jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje,že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
  2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
  3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí, v případě objednávky přes e-mail je objednávka platná v případě uvedení všech údajů předepsaných na těchto stránkách (viz Vše o nákupu).
  4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři nebo adresa uvedená v objednávkovém e-mailu.
  5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
  6. Vyplněním závazné objednávky v rámci našeho internetového obchodu, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

 3. Reklamace
  1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu na stránkách www.olej-servis.cz a právním řádem platným v ČR. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na adrese info@motul.cz
  2. Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení bez známek užívání v původním stavu, neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím.

 4. Odstoupení od kupní smlouvy (Vrácení zboží)
  Kupující (soukromá osoba, nikoli firma s IČ) má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy:
  1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
  3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
  4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
  5. na dodávku novin, periodik a časopisů
  6. spočívajících ve hře nebo loterii.

 5. Práva a povinnosti prodávajícího
  1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží obdrží kupující ke zboží vždy daňový doklad, dále pokud to charakter zboží vyžaduje český manuál a záruční list
  2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
  3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
  4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
  5. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

 6. Práva a povinnosti kupujícího
  1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
  2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn prostřednictvím e-mailu potvrzujícího objednávku.
  3. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 5 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

 7. Závěrečná ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
  2. Odesláním elektronické objednávky, objednávacího e-mailu či telefonickou objednávkou kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu www.olej-servis.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
  3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl. Tento Nákupní řád nabývá účinnost 01.08. 2011. Změny řádu vyhrazeny.